Regulamin konkursu

Poznaj nas na Facebooku - 01.2019

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Pure Home Perfume - poznaj nas na Facebooku" zwany dalej "Konkursem".

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).

3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).

4. Organizatorem Konkursu jest F.P.H. BLUE Konrad Bendykowski (zwana dalej "Organizatorem").

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest F.P.H. BLUE Konrad Bendykowski, Rogatka 7i, 62-860 Opatówek, NIP 968-044-62-82.

6. Konkurs trwa od 15 stycznia 2019 roku do 5 lutego 2019 roku (do godziny 24:00).

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pure-home.com.pl/regulamin_fb_01_2019.php

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej "Uczestnikiem").

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, adres miejsca zamieszkania, adres e-mail.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani współpracownicy Organizatora lub Fundatora.

4. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • polubienie fanpage Pure Home Perfume na Facebooku,
  • udostępnienie publiczne zdjęcia konkursowego,
  • zaproszenie 5 znajomych do udziału w konkursie.

NAGRODY

1. Nagroda w Konkursie nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

2. Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Nagrodą w Konkursie są:

  • Nagroda nr 1: Kominek zapachowy Steel 1 w wybranym kolorze i zapachu
  • Nagroda nr 2: Dyfuzja zapachowa 100 ml o zapachu Złoty Sen
  • Nagroda nr 3: Dyfuzja zapachowa 50 ml o zapachu Złoty Sen

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

1. Laureata konkursu wybiera Organizator poprzez losowanie nagród, którego wyniki będą udostępnione publicznie na fanpage'u.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 7 lutego 2019 r. poprzez zamieszczenie na fanpage'u Pure Home Perfume imion i nazwisk zwycięzców.

3. Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu w sposób podany powyżej, Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną o przyznaniu im nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w przypadku, kiedy zostanie on laureatem Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie ich zgody. Na liście laureatów Konkursu publikowanej na fanpage'u Pure Home Perfume zamieszczane są dane osobowe uczestników konkursu, którzy wyrazili zgodę.

3. Dane osobowe laureatówa Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania się z obowiązków Organizatora Konkursu.

4. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe podczas rejestracji w Konkursie, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.